Sơn La: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Mười 8, 2022 | 14:52 - Lượt xem: 320

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Với mục tiêu kịp thời hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, nâng cao chất lượng của sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; Góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030.

Mục tiêu cụ thể là rà soát, đánh giá thực trạng và lựa chọn các doanh nghiệp để tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước;

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm năm 2021 chưa được hỗ trợ kinh phí thực hiện; Hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đối với hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P) cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia năm 2022.

Về nội dung của kế hoạch, thứ nhất là rà soát, đánh giá thực trạng các doanh nghiệp: Thực hiện rà soát, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp để hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thứ hai là, tổ chức đào tạo chuyên gia về năng suất chất lượng: Đào tạo chuyên gia: Đánh giá chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt; Đánh giá HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018; Đánh giá HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; Chuyên gia năng suất.

Thứ ba là hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm năm 2021 chưa được hỗ trợ kinh phí thực hiện; Hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đối với hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P) cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia năm 2022.

Về tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện rà soát, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp để hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Xây dựng Kế hoạch thực hiện, kinh phí chi tiết thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm năm 2021 chưa được hỗ trợ kinh phí thực hiện; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và theo quy định của pháp luật hiện hành; Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tuyền truyền, phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến các tổ chức, cá nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện các nội dung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong các doanh nghiệp; Tuyên truyền phổ biến Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh đến các doanh nghiệp, hợp tác xã thành viên, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch những năm tiếp theo của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghiên cứu, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình hỗ trợ; Đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ nội dung cần hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong các năm tiếp theo.

Doanh nghiệp tham gia Chương trình sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc cung cấp tài liệu và tham gia thực hiện các nội dung đã đăng ký theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo VietQ