Quyết tâm thực hiện thành công 5 phương hướng và 10 nhiệm vụ trọng tâm

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 11, 2021 | 14:30 - Lượt xem: 1389

Tại Hội Tổng kết công tác năm 2020, Tổng kết giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021, giai đoạn 2021-2025, Tổng cục TCĐLCL đã đề ra 5 phương hướng và 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh, với nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, Tổng cục TCĐLCL đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020.

Bước sang năm 2021, tập thể Lãnh đạo Tổng cục, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên từng vị trí công tác, góp phần đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ, cũng như kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2021 – 2025 với 5 phương hướng và 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Về phương hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2025, Tổng cục tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa và tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan phù hợp với các cam kết tại Hiệp định CPTPP, các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và đáp ứng tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP hàng năm và tổ chức thực hiện. Trong đó, tham mưu Lãnh đạo Bộ xây dựng Chương trình hành động của Bộ KH&CN triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện của Tổng cục trong năm 2021 và các năm tiếp theo giai đoạn 2021 – 2025.

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh về 5 phương hướng và 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Tiếp đó, nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030; thúc đẩy hoạt động đo lường quốc gia; Tạo dựng khung pháp lý quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Nghị định, Thông tư, Quyết định…) thuộc trách nhiệm Bộ KH&CN và các Bộ ngành; Tăng cường hợp tác quốc tế và Tăng cường đầu tư.

Ngoài ra, thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, áp dụng công nghệ thông tin. Liên thông xử lý công việc trên môi trường mạng (từ Bộ đến các công chức, viên chức); giải quyết TTHC mức độ 3, 4.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tập trung theo định hướng của Chính phủ; Triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương về TCĐLCL; Phát triển cơ sở dữ liệu tập trung, phân quyền phù hợp.

Nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg cho phù hợp với thực tế và tổ chức áp dụng, đào tạo.

Cuối cùng, tăng cường hoạt động tuyên truyền: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về vai trò của TCĐLCL trong hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo và phát triển phục vụ kinh tế – xã hội.

Về 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau: Thứ nhất, nghiên cứu đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với thực tế quản lý và các cam kết tại Hiệp định CPTPP, các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới. 

Thứ 2, nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức các đơn vị thuộc Tổng cục theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

Thứ 3, xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thứ 4, nghiên cứu, xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030.

Thứ 5, triển khai có hiệu quả Quyết định số 100/QĐ-TTg, trong đó tập trung xây dựng Cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia và triển khai có hiệu quả Quyết định số 996/QĐ-TTg về đo lường.

Thứ 6, chú trọng phát triển các dịch vụ mới và duy trì và phát triển năng lực của các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ 7, triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030, trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế tài chính; cơ chế tổ chức, quản lý chương trình và xác định các nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ 8, tiếp tục hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch của Việt Nam tại APO, ACCSQ và các nhóm công tác của ACCSQ như WG1, WG2 nhiệm kỳ 2020 – 2021. 

Thứ 9, sửa đổi phần mềm điều hành, xử lý văn bản; giải quyết TTHC mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu của Chính phủ.

Thứ 10, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, khảo sát, hậu kiểm về chất lượng, đo lường; Tăng cường tuyên truyền về TCĐLCL, năng suất chất lượng, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.