Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 22, 2018 | 14:39 - Lượt xem: 1000

Ngày 31/7/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia

Theo đó phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia” được phê duyệt tại Quyết định số 1871/QĐ-TĐC ngày 24/11/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và danh sách tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo các phụ lục kèm theo

Xem chi tiết quyết định tại đây