Quyết định về việc Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Hai 3, 2023 | 17:15 - Lượt xem: 411

Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 (căn cứ theo Quyết định số 2732/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 cho các dự án thuộc BỘ Khoa học và Công nghệ):

Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2”: 16,8 tỷ đồng. 

Dự án “Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Trung tâm chứng nhận phù hợp”: 15 tỷ đồng. 

Chi tiết xem tại đây: QD 2732