Quyết định về việc kiện toàn Ban điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 26, 2018 | 2:35 - Lượt xem: 1493

Ngày 01/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1391/QĐ-BKHCN về việc kiện toàn Ban điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″

Quyết định này thay thế Quyết định 48/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban điều hành Chương trình Quốc gia ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Quyết định