Quyết định số 674/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 | 9:38 - Lượt xem: 428

Ngày 12/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 674/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:

 1. TCVN 13642:2023 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính tretinoin (retinoic acid) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 2. TCVN 13643:2023 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính các chất màu bị cấm bằng phương pháp sắc ký
  lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 3. TCVN 13644:2023 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính và định lượng hydroquinon bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 4. TCVN 13645:2023 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính và định lượng 2-phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben và butylparaben bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 5. TCVN 13646:2023 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Xác định hàm lượng arsen (As), cadimi (Cd), chì (Pb) và
  thủy ngân (Hg) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
 6. TCVN 13647:2023 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính các steroid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu
  năng cao (HPLC)

Chi tiết xem tại đây: QĐ674