Quyết định số 502/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động năng suất chất lượng trên báo chí năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 3, 2020 | 16:05 - Lượt xem: 1178

Ngày 30/3/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 502/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động năng suất chất lượng trên báo chí năm 2020.

Theo đó,  kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động năng suất chất lượng trên báo chí năm 2020” và danh sách tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo các phụ lục kèm theo.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền Thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Xem chi tiết tại đây Quyet dinh so 502