Quyết định số 1817/QĐ-TĐC Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thuê chỗ đặt và vận hành 04 thủ tục hành chính thuộc dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính trên cơ chế một cửa quốc gia”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 25, 2019 | 11:33 - Lượt xem: 922

Ngày 22/08/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1817/QĐ-TĐC Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thuê chỗ đặt và vận hành 04 thủ tục hành chính thuộc dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính trên cơ chế một cửa quốc gia” của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1817