Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 9, 2024 | 14:05 - Lượt xem: 52

Ngày 31/05/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1. TCVN 13950 –1:2024 / ISO 3856 –1:1984 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 1: Xác định hàm lượng chì – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và phương pháp quang phổ dithizon.

2. TCVN 13950 –2:2024 / ISO 3856 –2:1984 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 2: Xác định hàm lượng antimony – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và phương pháp quang phổ Rhodamine B.

3. TCVN 13950 –3:2024 / ISO 3856 –3:1984 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 3: Xác định hàm lượng barium – Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa.

4. TCVN 13950 –4:2024 / ISO 3856 –4:1984 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 4: Xác định hàm lượng cadmium – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và phương pháp cực phổ.

5. TCVN 13950 – 5:2024 / ISO 3856 – 5:1984 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 5: Xác định hàm lượng Crom (VI) trong phần bột của sơn lỏng hoặc sơn dạng bột – Phương pháp đo phổ Diphenylcarbazide.

6. TCVN 13950 – 6:2024 / ISO 3856 – 6:1984 Sơn và vecni- Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 6: Xác định hàm lượng crom tổng trong phần lỏng của sơn – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

7. TCVN 13950 – 7:2024 / ISO 3856 – 7:1984 Sơn và vecni- Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 7: Xác định hàm lượng thủy ngân trong phần bột của sơn và phần lỏng của sơn gốc nước – Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.

8. TCVN 8653 – 1:2024 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn.

9. TCVN 8653 – 2:2024 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn.

10. TCVN 8653 – 3:2024 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ bền kiềm của màng sơn.

11. TCVN 8653 – 4:2024 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn.

12. TCVN 8653 – 5:2024 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn.

13. TCVN 13975:2024 Sơn sần dạng nhũ tương nhựa tổng hợp

14. TCVN 13976:2024 Sơn nhôm

15. TCVN 13977:2024 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán từ màng

Xem chi tiết tại đây: