Quyết định số 1057/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024 | 10:44 - Lượt xem: 304

Ngày 27/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

  1. TCVN 14134-1:2024 Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 1: Chuẩn bị khô mẫu đất
  2. TCVN 14134-2:2024 Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 2: Chuẩn bị ướt mẫu đất
  3. TCVN 14134-3:2024 Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định thành phần hạt
  4. TCVN 14134-4:2024 Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo và chỉ số dẻo
  5. TCVN 14134-5:2024 Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định đương lượng cát
  6. TCVN 14135-4:2024 Cốt liệu dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định lượng vật liệu nhỏ hơn 75 µm bằng phương pháp rửa
  7. TCVN 14135-5:2024 Cốt liệu dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định thành phần hạt bằng phương pháp sàng khô

Xem chi tiết tại đây:

Xem chi tiết tại đây: