Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 10, 2019 | 9:15 - Lượt xem: 899

Ngày 12/4/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 621/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019.
Theo đó, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019” thuộc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số 01.1/2019/HĐ-DA2 ngày 30 tháng 01 năm 2019 và danh sách tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo các phụ lục kèm theo.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 621