Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tạp chí TCĐLCL Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 25, 2019 | 16:27 - Lượt xem: 1147

Ngày 18/3/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 421/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Việt Nam để tăng cường tuyên truyền hoạt động TCĐLCL, KH&CN.

Theo đó, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Việt Nam để tăng cường tuyên truyền hoạt động TCĐLCL, KH&CN” được phê duyệt tại Quyết định số 2120/QĐ-TĐC ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục TCĐLCL và danh sách tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo các phụ lục kèm theo.

Xem chi tiết tại đây QĐ 421