Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 12, 2018 | 2:40 - Lượt xem: 1546

Ngày 20/3/2018 và 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 584/QĐ-BKHCN (20/3/2018)

TCVN 12111:2018 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Quyết định 674/QĐ-BKHCN (28/3/2018)

TCVN 12154: 2018 Thông tin địa lý – Khung dữ liệu ảo, ô lưới và phủ

TCVN 12155:2018 Thông tin địa lý – Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý

Xem chi tiết các Quyết định