Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2018 | 7:41 - Lượt xem: 2532

Ngày 13/02/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 280/QĐ-TĐC về quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ  của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 37/QĐ-TĐC ngày 25 tháng 01 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem chi tiết: