Quyết định 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 6, 2020 | 11:15 - Lượt xem: 2869

Ngày 31/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Theo đó, ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

STT Tên văn bản Ký hiệu, số hiệu Ghi chú
1 Taximet – Quy trình kiểm định ĐLVN 01:2019 Thay thế ĐLVN 01:2014
2 Cân ô tô – Quy trình kiểm định ĐLVN 13:2019 Thay thế ĐLVN 13:2009
3 Nhiệt kế thủy tinh – Chất lỏng – Quy trình kiểm định ĐLVN 20:2019 Thay thế ĐLVN 20:2017
4 Cân đồng hồ lò xo – Quy trình kiểm định ĐLVN 30:2019 Thay thế ĐLVN 30:2009
5 Cân tầu hỏa động – Quy trình kiểm định ĐLVN 33:2019 Thay thế ĐLVN 33:2009
6 Phương tiện đo kiểm tra tốc độ giao thông – Quy trình kiểm định ĐLVN 157:2019 Thay thế ĐLVN 157:2017
7 Nhiệt kế thủy tinh – Rượu có cơ cấu cực tiểu – Quy trình kiểm định ĐLVN 158:2019 Thay thế ĐLVN 158:2017
8 Nhiệt kế thủy tinh – Thủy ngân – Quy trình kiểm định ĐLVN 159:2019 Thay thế ĐLVN 159:2017
9 Đồng hồ khí công nghiệp – Quy trình kiểm định ĐLVN 253:2019 Thay thế ĐLVN 253:2015

Xem chi tiết tại đây QĐ 2832