Quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 17, 2018 | 9:11 - Lượt xem: 1416

Ngày 24/09/2018, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1395.

Theo đó, quy định áp dụng đối với 28 chất hóa học, các hóa chất này thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) và phải tuân theo lệnh chấp nhận được ban hành bởi EPA dựa theo TSCA. Động thái này yêu cầu những người sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất nào trong 28 chất hóa học này nếu được coi là sử dụng mới ở mức đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng của quy định này phải thông báo cho EPA trước ít nhất 90 ngày. Sau khi nhận được thông báo, EPA sẽ đánh giá về mục đích sử dụng trong thời hạn xem xét. Các tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu), sử dụng hoặc xử lý các chất này cho đến khi EPA tiến hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định phù hợp với thông báo và các tổ chức, các nhân thực hiện các yêu cầu trong quyết định đó.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 16 tháng 11 năm 2018 và sẽ được ban hành vào lúc 13h00 ngày 01/10/2018. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 17/10/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

 https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_5157_01_e.pdf