Quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình có yêu cầu gì?

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 7, 2022 | 10:20 - Lượt xem: 1352

An toàn phòng cháy chữa cháy trong các công trình là yêu tố hết sức quan trọng với mỗi công trình, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng đã có nhiều yêu cầu cụ thể để đảm bảo an toàn cháy.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

QCVN 06:2021/BXD quy định việc bố trí đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy đối với nhà nhóm F1.3 có chiều cao PCCC lớn hơn 15 m phải bảo đảm tất cả những yêu cầu sau:

Phải có đường cho xe chữa cháy trong phạm vi di chuyển không quá 18 m tính từ điểm cuối của đường đến lối vào tất cả các khoang đệm của thang máy chữa cháy hoặc của buồng thang bộ thoát nạn có bố trí họng chờ cấp nước DN 65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Phải có bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận đến ít nhất toàn bộ một mặt ngoài của mỗi khối nhà, bố trí ở khoảng không gần hơn 2 m và không xa quá 10 m tính từ tường mặt ngoài của nhà;

Thiết kế của bãi đỗ xe chữa cháy và đường cho xe chữa cháy phải đáp ứng những quy định về kích thước bãi đỗ xe chữa cháy.

Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này, còn phải tuân theo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy quy định cụ thể hơn trong các tài liệu chuẩn khác được quy định áp dụng cho từng đối tượng nhà và công trình. Khi chưa có các tài liệu chuẩn quy định cụ thể theo các yêu cầu của quy chuẩn này thì vẫn cho phép sử dụng các quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn hiện hành cho đến khi các tiêu chuẩn đó được soát xét lại, cũng như cho phép sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành của nước ngoài trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu của quy chuẩn này và các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy cùng các quy định về áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

 

Quy chuẩn yêu cầu bộ phận ngăn cháy được phân loại theo giới hạn chịu lửa của phần ngăn cách của nó như trong bảng dưới. Khi trong bộ phận ngăn cháy có các cửa đi, cổng, cửa nắp, van khí, cửa sổ, màn chắn, hay khi ở vị trí các cửa đó có bố trí khoang đệm thì cửa, van ngăn cháy và khoang đệm ngăn cháy phải được chọn loại cũng có khả năng ngăn cháy phù hợp với loại của bộ phận ngăn cháy theo quy định cụ thể như sau:

Bộ phận ngăn cháy Loại bộ phận ngăn cháy Giới hạn chịu lửa của bộ phận ngăn cháy, không nhỏ hơn Loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy, không thấp hơn Loại khoang đệm ngăn cháy, không thấp hơn
1. Tường ngăn cháy 1 REI 150 1 1
2 REI 45 2 2
2. Vách ngăn cháy 1 EI 45 2 1
2 EI 15 3 2
3. Sàn ngăn cháy 1 REI 150 1 1
2 REI 60 2 1
3 REI 45 2 1
4 REI 15 3 2

QCVN 06:2021/BXD cũng yêu cầu cụ thể giới hạn chịu lửa của các loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy; giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ngăn cháy (vách, sàn, cửa và van ngăn cháy) ở cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy phải phù hợp quy định trong quy chuẩn.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà dân dụng và nhà công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Doãn Trung