Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản xuất, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 24, 2022 | 13:11 - Lượt xem: 476

Mới đây, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ (QCVN 04:2021/BCA) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì biên soạn, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Theo đó, QCVN 04:2021/BCA quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ thì trong hoạt động kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy thực hiện theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với việc bảo quản, sử dụng pháo hoa trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Về công bố hợp quy đối với pháo hoa, pháo hoa nổ, đối với sản phẩm trong nước sản xuất, công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, doanh nghiệp: Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là Phương thức 7 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây được gọi là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN); Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký hoặc được chỉ định theo quy định của pháp luật;

QCKTQG về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ ban hành kèm theo Thông tư số 125/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. 

Đối với sản phẩm nhập khẩu, công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận hoặc giám định được chỉ định theo quy định: Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy được thực hiện theo Phương thức 7 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

Tổ chức thử nghiệm phục vụ cho việc chứng nhận/giám định là tổ chức theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Về nghiệm thu pháo hoa, pháo hoa nổ, pháo hoa, pháo hoa nổ là sản phẩm nghiên cứu chế thử hoặc nhập khẩu lần đầu phải được kiểm tra trong phòng thử nghiệm để thẩm định tính năng kỹ thuật và điều kiện sử dụng.

Pháo hoa, pháo hoa nổ được nghiệm thu theo lô sản phẩm. Việc nghiệm thu do nhân viên thí nghiệm của tổ chức, doanh nghiệp sản xuất tiến hành theo quy chuẩn về an toàn của từng loại sản phẩm.

Chỉ được nhập kho, đưa vào sử dụng những lô sản phẩm có thông số kỹ thuật phù hợp quy định Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ. Nội dung và khối lượng kiểm tra, nghiệm thu đối với pháo hoa, pháo hoa nổ sau sản xuất để đưa vào lưu thông do tổ chức sản xuất thực hiện theo quy định.

Về kiểm tra và thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ, pháo hoa, pháo hoa nổ là sản phẩm của dự án nghiên cứu chế thử và sản phẩm nhập khẩu lần đầu được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại Phụ lục B Quy chuẩn kỹ thuật này; Cho phép kiểm tra, thử nghiệm tại khu vực thử nghiệm được chỉ định đối với pháo hoa, pháo hoa nổ nhập khẩu lần đầu tại Việt Nam hoặc nước ngoài nhưng phải phù hợp các quy định của Việt Nam về tiêu chuẩn và phương pháp thử.

Pháo hoa, pháo hoa nổ thành phẩm vào cuối hạn sử dụng và định kỳ 06 tháng 01 lần sau hạn sử dụng phải kiểm tra, đánh giá chất lượng. 

Nội dung kiểm tra, thử nghiệm đối với pháo hoa, pháo hoa nổ do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất thực hiện theo quy định tại Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Việc kiểm tra, xác định các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật của pháo hoa, pháo hoa nổ tuân theo quy định tại Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ ban hành kèm theo Thông tư số 125/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Đối với sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ được sản xuất, nhập khẩu trước ngày Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực mà còn tồn đọng thì tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong kinh doanh, bảo quản, sử dụng, tiêu hủy theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này khi có hiệu lực thi hành.

 Hà My