Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Bộ Khoa học và Công nghệ

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 6, 2023 | 9:31 - Lượt xem: 645

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Khi đánh giá một văn bản có phải là văn bản quy phạm pháp luật hay không cũng như xem xét một văn bản có chứa ”quy phạm pháp luật” hay không cần đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu đặc trưng của quy phạm pháp luật, gồm: tính áp dụng chungtính phi cá nhântính bắt buộc – tính cưỡng chế nhà nước và phải được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Để việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được hiệu quả, chất lượng, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương và địa phương khi soạn thảo, ban hành văn bản cần phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

  1. Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.
  2. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
  3. Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.
  4. Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.
  5. Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  6. Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Từ những quy định mang tính nguyên tắc nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2785/QĐ-BKHCN về Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật  (VBQPPL) của Bộ Khoa học và Công nghệ thay thế cho Quyết định số 812/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 06 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1249/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục lập đề nghị, soạn thảo, thẩm định, ban hành, hợp nhất và xây dựng kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; và áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập đề nghị, soạn thảo, thẩm định, ban hành, hợp nhất và xây dựng kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

chi tiết xem tại đây: QĐ 2785 

Vụ Pháp chế Thanh tra