Quảng Ngãi: Phát triển chuẩn, phương tiện đo đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 27, 2021 | 13:04 - Lượt xem: 1149

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “về việc phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm cần tăng cường đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 – 2025, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường trong cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Đầu tư, phát triển ít nhất 05 chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp.

Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp thông qua hoạt động hỗ trợ đào tạo, tư vấn xây dựng chương trình cho ít nhất 20 doanh nghiệp tham gia.

Triển khai áp dụng hiệu quả “Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp” để lựa chọn ít nhất 01 doanh nghiệp đạt mức tiêu biểu xuất sắc của tỉnh; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động cho ít nhất 01 tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025.

Giai đoạn 2025 – 2030, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường trong cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Đầu tư, phát triển thêm ít nhất 05 chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp.

Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp thông qua hoạt động hỗ trợ đào tạo, tư vấn xây dựng chương trình cho ít nhất 30 doanh nghiệp tham gia Chương trình đảm bảo đo lường.

Triển khai áp dụng hiệu quả “Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp” để lựa chọn ít nhất 01 doanh nghiệp đạt mức tiêu biểu xuất sắc của tỉnh. Tiếp tục duy trì năng lực, hoạt động và mở rộng phạm vi được chỉ định cho tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trong giai đoạn trước. Thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động cho ít nhất 02 tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025.

An Hạ