Quản lý hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng gắn với phát triển KT-XH

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024 | 11:24 - Lượt xem: 576

Nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và thực hiện có hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-SKHCN về hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý của ngành khoa học và công nghệ năm 2024.

Kế hoạch chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ cần thực hiện, thứ nhất, tập trung cao cho công tác tuyên truyền theo 3 hướng: Tuyên truyền đến các ngành theo chức năng nhiệm vụ quản lý chất lượng, tiêu chuẩn quy chuẩn của từng ngành để tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền cho UBND các huyện, xã để nắm rõ vai trò quản lý trên địa bàn. Các cá nhân; tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa về sản phẩm hàng hóa, hàng hóa nhóm 2 và phương tiện đo nhóm 2.

Tuyên truyền thông qua bản tin Khoa học công nghệ của ngành theo chuyên đề mỗi quý một chuyên đề. Tuyên truyền qua bản tin TBT: tập trung tuyên truyền hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn tạo rào cản thương mại TBT của các nước nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm của tỉnh. Tuyên truyền qua việc ký cam kết phối hợp thực hiện đối với UBND huyện, xã; tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa, sản phẩm hàng hóa nhóm 2 của các ngành và sử dụng phương tiện đo nhóm 2.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh xem xét, đề xuất Bộ KH&CN bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn; chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhất là các hàng hóa tiêu biểu, chủ lực của tỉnh; đảm bảo đo lường theo quy định pháp luật trong thanh toán, thanh tra, kiểm tra và giao dịch, mua bán trên thị trường; Tham mưu xây dựng kế hoạch năm 2025; kế hoạch thực hiện 05 năm (giai đoạn 2025 – 2030) về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trình UBND tỉnh ban hành (hoàn thành trong quý III/2024).

Thứ ba, rà soát đồng bộ các tổ chức cá nhân kinh doanh là đối tượng chịu sự quản lý của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm hàng hóa nhóm 2, hình thành cơ sở dữ liệu để quản lý và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao vai trò quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa của các ngành; Khảo sát chất lượng một số sản phẩm hàng hóa của 2 sản phẩm: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thiết bị điện, điện tử.

 Ảnh minh hoạ.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng dưới hình thức kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra thực hiện thử nghiệm chất lượng thép và hàng hóa nhóm 2 khắc phục công tác kiểm tra nhà nước theo kế hoạch năm 2024 khi có yêu cầu.

Thứ năm, quản lý nhà nước về hoạt động sự nghiệp tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trong đó, giao Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ động cung cấp dịch vụ công theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 và quy định hiện hành phương tiện đo nhóm 2 theo đúng quy định pháp luật ổn định hàng năm (đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nước lạnh, đồng hồ taxi mét, cột đo xăng dầu).

Giao Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thử nghiệm chất lượng hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho các đối tượng khác theo quy định. Chủ động thực hiện các dịch vụ tư vấn ISO, đánh giá kiểm định thông qua đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ thu phí theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác hạch toán, kiểm toán theo cơ chế tự chủ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hoàn thành việc đề xuất giá dịch vụ công lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ sáu, thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá giai đoạn 2021-2030. Triển khai theo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và nhiệm vụ cấp trên giao.

Thứ bảy, đẩy mạnh hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại cấp huyện. UBND tỉnh Sơn La đề nghị UBND các huyện và Thành phố rà soát, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn theo phân cấp quản lý thực hiện công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra các loại cân (trừ cân lớn, cân vàng), định lượng hàng đóng gói sẵn tại chợ và các điểm bán lẻ trên địa bàn huyện; Phối hợp thực hiện và chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn theo phân cấp quản lý phối hợp với các đoàn kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong năm 2024 và các năm tiếp theo; Đề nghị UBND xã lập danh sách cử cán bộ đào tạo về lĩnh vực đo lường, chất lượng và trang bị chuẩn đo lường phục vụ công tác kiểm tra về đo lường theo quy định pháp luật đo lường.

Theo VietQ