QCVN 8:2012/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 17, 2017 | 5:41 - Lượt xem: 13343

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng QCVN 8-2012-BKHCN
 • Văn bản hướng dẫn 
  • Công văn số 3265/BKHCN-TĐC ngày 28/12/2010 của Bộ KHCN về việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
  • Quyết định số 772/QĐ-TĐC ngày 03/4/2013 của Tổng cục TĐC về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
  • Công văn số 1776/TĐC-HCHQ ngày 28/10/2013 của Tổng cục TĐC về việc vướng mắc khi thực hiện QCVN 8:2012/BKHCN
  • Công văn số 184/TĐC-HCHQ ngày 14/02/2014 của Tổng cục TĐC về việc hướng dẫn vướng mắc liên quan đến khí dầu mỏ hóa lỏng
  • Quyết định số 2357/QĐ-TĐC ngày 06/8/2013 của Tổng cục TĐC về việc giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhập khẩu
 • Danh sách tổ chức ĐGSPH được chỉ định
 • VBQPPL về LPG
  • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
  • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
  • Quyết định số 1914/QĐ-TĐC ngày 17/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn hiệu lực Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về  quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
  • Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ KHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
  • Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ KHCN về việc sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ KHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
  • Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  • Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN
  • Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2015 của Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ KHCN
  • Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ KHCN về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN  ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012