QCVN 4:2009/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 17, 2017 | 5:37 - Lượt xem: 19723

 • Nội dung QCVN 4-2009-BKHCN
 • Các văn bản hướng dẫn
  • Quản lý chất lượng đối với lò vi sóng trước khi QCVN 4:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành
  • Công văn số 586/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2010 hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện điện tử đã thực hiện kiểm tra chất lượng
  • Công văn số 564/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2010 gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố về việc quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành
  • Thông báo số 492/TB-TĐC ngày 4/5/2010 về việc quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN
  • Quyết định số 402/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN
  • Quyết định số 2275/QĐ-TĐC ngày 4/12/2009 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 20 và 21/2009/TT-BKHCN
 • Danh sách tổ chức đánh giá phù hợp được chỉ định
 • VBQPPL về thiết bị điện tử
  • Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 21/11/2007
  • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật 2006
  • Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
  • Thông tư số 16/2010/TT-BKCHN ngày 21/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
  • Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/9/2010 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
  • Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ KHCN quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V
  • Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  • Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ KHCN về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành sửa đổi 1: 2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
  • Thông tư số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN  ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012