QCVN 3:2009/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (26/6/2009)

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 17, 2017 | 5:32 - Lượt xem: 13256

 • Nội dung QCVN 3-2009-BKHCN
 • Các văn bản hướng dẫn
  • Công văn số 586/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2010 hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện điện tử đã thực hiện kiểm tra chất lượng
  • Công văn số 564/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2010 gửi các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố về việc quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành
  • Thông báo số 491/TB-TĐC ngày 4/5/2010 về việc quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em theo quy định tại QCVN 3:2009/BKHCN
  • Công văn số 427/TĐC-HCHQ ngày 14/4/2010 gửi các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đồ chơi trẻ em về việc thực hiện QCVN 3:2009/BKHCN
  • Quyết định số 401/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN
  • Công văn số 276/TĐC-QLCL ngày 12/3/2010 gửi các Chi cục TĐC về thống kê đồ chơi trẻ em
  • Công văn số 1488/TĐC-ĐGSPH ngày 21/10/2009 gửi các Chi cục TĐC về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu
  • Quyết định số 1634/2009/QĐ-TĐC ngày 18/9/2009 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện
  • Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
 • Danh sách tổ chức đánh giá phù hợp được chỉ định
 • VBQPPL  về đồ chơi trẻ em
  • Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007
  • Luật Tiêu chuẩn , Quy chuẩn Kỹ thuật 2006
  • Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  • Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  • Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ KHCN về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
  • Thông tư số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN  ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012