QCVN 2:2008/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (28/4/2008)

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 17, 2017 | 5:27 - Lượt xem: 13515

 • Nội dung QCVN 2-2008-BKHCN
 • Các văn bản hướng dẫn
  • Thông báo số 490/TB-TĐC ngày 4/5/2010 quy định về sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy
  • Công văn số 425/TĐC-HCHQ ngày 14/4/2010 gửi các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3 về việc hướng dẫn tiếp việc thực hiện Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN
  • Công văn số 424/TĐC-HCHQ ngày 14/4/2010 gửi các Chi cục TĐC về việc hướng dẫn tiếp việc thực hiện Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN
  • Các công văn số 145/TĐC-HCHQ, 146/TĐC-HCHQ, 147/TĐC-HCHQ ngày 9/2/2010 gửi các Chi cục TĐC, các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục QLTT về việc triển khai Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN
  • Quyết định số 137/QĐ-TĐC ngày 4/2/2010 phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN
  • Công văn số 255/TĐC-ĐGPH ngày 3/3/2009 về kiểu dáng MBH cho người đi mô tô, xe máy
  • Thông báo số 860/TB-TĐC ngày 29/6/2009 về việc quản lý chất lượng MBH cho người đi mô tô, xe máy (người lớn và trẻ em) phải đảm bảo chất lượng theo quy định tại QCVN 2:2008/BKHCN
  • Công văn số 826/TĐC-ĐGPH ngày 25/6/2009 hướng dẫn dạng đầu thử MBH
  • Công văn số 10/HTC-VP ngày 21/1/2009 của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng về kiểu dáng MBH cho người đi mô tô xe máy
  • Công văn số 1577/TĐC-ĐGPH ngày 4/11/2008 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu MBH
  • Công văn số 1520/TĐC-ĐGPH ngày 23/10/2008 hướng dẫn cách thể hiện dấu hợp quy CR trên MBH
  • Công văn số 1309/TĐC-ĐGPH ngày 19/9/2008 hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy quy định tại Quyết định số 1024/QĐ-TĐC ngày 6/8/2008
  • Công văn số 1119/TĐC-ĐGPH ngày 15/8/2008 hướng dẫn triển khai thực hiện QCVN 2:2008/BKHCN
  • Công văn số 2727/BKHCN-TĐC ngày 31 tháng 10 năm 2008 về việc sản xuất và kinh doanh Mũ bảo hiểm
  • Quyết định số 1024/QĐ-TĐC ngày 6/8/2008 về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
  • Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 về việc ban hành và thực hiện”Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2008/BKHCN)”
  • Thông tư 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ KHCN về việc sửa đổi điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 về việc ban hành và thực hiện”Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2008/BKHCN)”
 • Danh sách tổ chức đánh giá phù hợp được chỉ định
 • VBQPPL về MBH
  • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
  •  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
  • Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  • Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT ngày 28/02/2013 của liên Bộ: KHCN, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy
  • Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ KHCN quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
  • Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ KHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  • Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ KHCN về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008
  • Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ KHCN về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
  • Thông tư số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
  • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN  ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012