Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng với Bộ TN&MT

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Bảy 31, 2022 | 9:33 - Lượt xem: 1339

Thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ngày 28/7, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Về phía Bộ TN&MT có Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Lương Duy Hanh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi làm việc, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động TCĐLCL năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2020, ông Lương Duy Hanh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT cho biết, năm 2021, Bộ TN&MT đã xây dựng 31 dự thảo TCVN và dự kiến sẽ được công bố trong năm 2022, gồm: Lĩnh vực địa chất và khoáng sản (có 26 TCVN): các dự thảo TCVN này đã được thẩm tra và trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, trong đó có 17 dự thảo TCVN được thẩm định (09 TCVN đã có kết quả thẩm định tại Công văn số 1583/TĐC ngày 15/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ; hiện nay, đơn vị chủ trì biên soạn đang hoàn thiện để trình công bố theo quy định);

Lĩnh vực khí tượng thủy văn (có 03 TCVN): các dự thảo TCVN này đã được thẩm tra. Hiện nay, Tổng cục Khí tượng thủy văn đang hoàn thiện dự thảo TCVN để trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố; Lĩnh vực viễn thám (có 02 TCVN): các dự thảo TCVN này đã được thẩm tra, thẩm định theo quy định (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1390/TĐC-TC ngày 27/5/2022 về kết quả thẩm định TCVN). Hiện nay, Cục Viễn thám quốc gia đang hoàn thiện hồ sơ trình công bố.

Năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng 21 TCVN thuộc các lĩnh vực, gồm: Khí tượng Thủy văn (03 TCVN); Đất đai (04 TCVN); Địa chất và khoáng sản (14 TCVN). Các TCVN này được phê duyệt danh mục tại Quyết định số 3433/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sau thời điểm phân khai kinh phí khoa học và công nghệ nên chưa được giao dự toán kinh phí.

Các TCVN này đang được các đơn vị xây dựng nội dung Dự thảo theo đúng dự án đã được phê duyệt. Dự kiến Quý II năm 2023, các đơn vị sẽ hoàn thiện nội dung Dự thảo để xin ý kiến các đơn vị và trình thẩm tra, thẩm định theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Các TCVN thuộc lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý đều được cập nhật lên Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ trên môi trường mạng để khai thác, sử dụng. Các TCVN này đã được sử dụng trong quá trình xây dựng các dự án, đề án điều tra cơ bản của Bộ và trong các hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành. Bộ cũng đã tổ chức hội nghị hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Hành cũng nêu những khó khăn trong việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia như: tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chưa đáp ứng nội dung yêu cầu; Do Quyết định số 3433/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2021 ban hành Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt sau thời gian xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2022 nên các nhiệm vụ xây dựng TCVN năm 2022 chưa được giao kinh phí thực hiện vào đầu năm 2022.

Cũng theo ông Hanh thực hiện kế hoạch xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng 22 dự thảo QCVN và dự kiến sẽ công bố trong năm 2022, gồm: Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 02 QCVN về hoàn thiện hệ thống QCVN đối với bản đồ và cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000 thống nhất theo chuẩn QCVN 42:2020/BTNMT ban hành ngày 31/8/2020, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với 02 QCVN trên tại Công văn số 3340/BKHCN-TĐC ngày 1/12/2021 và Công văn số 3862/BKHCN-TĐC ngày 29/ 12 /2021. Cục đã trình Bộ trưởng ban hành 02 QCVN trên theo đúng quy định.

Lĩnh vực tài nguyên nước: 01 QCVN về lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 thuộc kế hoạch, Cục quản lý Tài nguyên nước đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định theo quy định.

Lĩnh vực môi trường: 15 QCVN (06 QCVN về phế liệu nhập khẩu; 05 QCVN về chất lượng môi trường, 04 QCVN về chất thải).

Năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, rà soát, sửa đổi 22 QCVN (Xây dựng mới 06 QCVN đo đạc bản đồ, 01 QCVN về biến đổi khí hậu; rà soát, sửa đổi 03 QCVN về chất lượng môi trường và 12 QCVN về chất thải và xử lý chất thải). Các QCVN các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý đều được cập nhật trên Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ trên môi trường mạng để khai thác, sử dụng.

Trong công tác quản lý nhà nước về đo lường, Bộ TN&MT thực hiện việc quản lý phương tiện đo nhóm 2 trong danh mục thuộc chức năng quản lý của Bộ theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2: Thông tư 07/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/TT-KHCN nêu trên.

Trên cơ sở danh mục phương tiện đo nhóm 2 thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu để hòan thiện quy định về công tác kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo trong Lĩnh vực đo đạc bản đồ, Lĩnh vực khí tượng thủy văn, Lĩnh vực địa chất khoáng sản; nghiên cứu chế tạo bộ mẫu chuẩn phân tích thí nghiệm quặng vàng, đồng, chì trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản, nghiên cứu chế tạo Hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch hoàn thiện các văn bản quy định về kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo nhóm II thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ TN&MT…

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh đánh giá cao sự phối hợp giữa Tổng cục TCĐLCL và Bộ TN&MT trong công tác xây dựng, triển khai các văn bản QPPL, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công tác đánh giá sự phù hợp, quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn

Tại buổi làm việc, Tổng cục TCĐLCL đã cùng bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà phía Bộ TN&MT gặp phải; đánh giá cao và hoàn toàn nhất trí các đề xuất về công tác phối hợp, triển khai đẩy mạnh các hoạt động TCĐLCL giữa 2 đơn vị trong thời gian tới.

Hà My