Phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ nâng cao năng suất, chất lượng

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 29, 2023 | 14:28 - Lượt xem: 946

Xây dựng tiêu chuẩn và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn là hoạt động song song trong công tác tiêu chuẩn hóa. Từ năm 1962 đến nay, công tác tiêu chuẩn hóa đã chứng minh được vai trò của mình đối với đời sống, kinh tế và xã hội, là công cụ đắc lực của sản xuất, thương mại và quản lý nhà nước.

Bằng nhiều cách thức thực hiện, trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức phổ biến và hướng dẫn áp dụng 883 TCVN và 18 QCVN cho 4.220 doanh nghiệp. Tiếp tục hoạt động phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, trong khuôn khổ của nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng và phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng năm 2022” thuộc chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030” được phê duyệt tại Quyết định 1322/QĐ-TTg Ngày 31/8/2020 của Thủ tướng chính phủ, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã xây dựng tài liệu phổ biến hướng dẫn áp dụng 20 TCVN gồm các TCVN mới được công bố; phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; thuộc 7 nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực; nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; nhóm sản phẩm hàng hóa đang được xã hội và doanh nghiệp quan tâm, Chi tiết của 7 nhóm tài liệu phổ biến hướng dẫn áp dụng 20 TCVN:

  1. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 01 TCVN về Truy xuất nguồn gốc dược phẩm;
  2. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 05 TCVN về Truy xuất nguồn gốc thực phẩm;
  3. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 03 TCVN về Mô đun Quang điện;
  4. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 04 TCVN về An toàn quang sinh học;
  5. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 04 TCVN về Xe điện;
  6. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 01 TCVN về Nhựa phân hủy sinh học;
  7. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 02 TCVN về Hệ thống quản lý.

Cụ thể tải các tài liệu tại đây:

1. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 01 TCVN về Truy xuất nguồn gốc dược phẩm

2. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 05 TCVN về Truy xuất nguồn gốc thực phẩm

3. Tài liệu phổ biến hướng dẫn áp dụng 03 TCVN về Mô đun quang điện

4. Tài liệu phổ biến hướng dẫn áp dụng 04 TCVN về An toàn quang sinh học

5. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 04 TCVN về Xe điện

6. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 01 TCVN về Nhựa phân hủy sinh học

7. Phổ biến hướng dẫn áp dụng 02 TCVN về Hệ thống quản lý

Viện TCCL