Phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học công nghệ – nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 26, 2021 | 14:43 - Lượt xem: 1326

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, với mục đích triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về chứng nhận và hỗ trợ doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP .

Phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo hướng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa từ kết quả khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ để hình thành và phát triển thêm ít nhất 05 doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoạt động có hiệu quả.

Về nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại doanh nghiệp; thông qua tổ chức hội nghị; qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh); Tuyên truyền những thành tựu, những đóng góp của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với sự phát triển khoa học và công nghệ nói riêng và kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung; Tổ chức vinh danh, khen thưởng doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu theo quy định.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các doanh nghiệp sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ đã ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh và thương mại hóa cao để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Triển khai các nội dung khuyến khích, hỗ trợ nhằm ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Công bố thủ tục cấp mới, cấp thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, thực hiện cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tư vấn cho doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện doanh nghiệp khoa học và công nghệ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Triển khai, thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Rà soát, hệ thống và tham mưu cho cấp có thẩm quyền cụ thể hóa các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP và các quy định của các Bộ, ngành, của tỉnh; vay vốn từ các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ; các chính sách ưu đãi tín dụng của Ngân hàng phát triển Việt Nam…Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ để các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ được hưởng các chính sách ưu đãi thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ như: xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ để phát triển sản phẩm mới; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; truy xuất nguồn gốc…

Ưu tiên, bố trí quỹ đất phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho mục đích khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp khoa học và công nghệ các điều kiện, thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP; Hướng dẫn doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận các nội dung ưu đãi khác.