Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần “Các quy định an toàn cho phương tiện vận tải đường bộ”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 31, 2018 | 15:49 - Lượt xem: 1265

Ngày 28/6/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần “Các quy định an toàn cho phương tiện vận tải đường bộ”. Các nội dung sửa đổi như sau:
1 Thiết lập giới hạn phát thải
2 Độ bền về quãng đường đi của xe hai bánh
3 Ngày sửa đổi có hiệu lực
Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 10/2018. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_3327_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/601