Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 24, 2023 | 9:00 - Lượt xem: 525

Thông tin chung về nhiệm vụ:

  1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất của địa phương dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Mã số 05/NSCL-2022
  2. Mục tiêu nhiệm vụ

Trang bị kiến thức, phương pháp và hỗ trợ địa phương xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hà Minh Hiệp
  2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Năng suất Việt Nam
  3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng

Bắt đầu: Tháng 02/2022

Kết thúc: Tháng 07/2023

  1. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
TT Họ và tên Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1 Hà Minh Hiệp TS Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2 Nguyễn Tùng Lâm TS Viện Năng suất Việt Nam
3 Nguyễn Thu Hiền ThS Viện Năng suất Việt Nam
4 Nguyễn Thị Lê Hoa TS Viện Năng suất Việt Nam
5 Nguyễn Mạnh Dần CN Viện Năng suất Việt Nam
6 Đặng Thị Mai Phương CN Viện Năng suất Việt Nam
7 Nguyễn Thị Hạnh ThS Viện Năng suất Việt Nam
8 Nguyễn Phương Lâm ThS Viện Năng suất Việt Nam, Chi nhánh tại TP Đà Nẵng
9 Tôn Nữ Như Huyền CN Viện Năng suất Việt Nam, Chi nhánh tại TP Đà Nẵng
10 Lê Xuân Biên CN Viện Năng suất Việt Nam

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Dự kiến trong tháng 9/2023 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tại tại đính kèm Bao cao tu danh gia nv 36 dia phuong