Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 17, 2018 | 14:46 - Lượt xem: 1409

Ngày 14/8, Ban Điều hành Dự án Năng suất và chất lượng Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” năm 2018. 
Về công tác tham mưu, kiện toàn bộ máy hoạt động, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì phối hợp với các Sở, ngành là thành viên của Ban Điều hành dự án tham mưu UBND tỉnh kiện toàn hoạt động của Ban Điều hành dự án, ban hành một số quy định về điều kiện, thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia thực hiện các nội dung của dự án.
Ban Điều hành Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2014 – 2020 họp đánh giá tình hình triển khai Dự án 06 tháng đầu năm 2018. 
Về công tác đào tạo tập huấn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Điều hành dự án phối hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TĐC tổ chức 01 lớp tập huấn, đào tạo chuyển đổi phiên bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015 cho một số đơn vị đang áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008 trong tỉnh.
Về công tác hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Điều hành dự án phối hợp với đơn vị tư vấn hỗ trợ Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện việc xây dựng, đánh giá và cấp chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cho phòng thử nghiệm; hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đạt chứng chỉ đánh giá phù hợp, đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 22000, HACCP, VietGAP, GlobalGAP, ISO 22000,…đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá chứng nhận phù hợp, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001:2015, ISO 22000, HACCP,…
Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ cũng sẽ tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện của 04 doanh nghiệp được hỗ trợ trong năm 2017 và giám sát hoạt động tư vấn, hỗ trợ của đơn vị tư vấn đối với 2-3 doanh nghiệp được hỗ trợ trong năm 2018 (nếu có).
Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk theo quyết định số 24/SKHCN ngày 31/1/2018 của Giám đốc Sở KH và CN tỉnh Đắk Lắk về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018.
(Nguồn khcn.congthuong.vn)