Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 5, 2021 | 14:15 - Lượt xem: 882

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 18/KT-SCT về việc thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Theo Kế hoạch, Lào Cai đề ra mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của công nghiệp.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2030, có ít nhất 10 doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho danh nghiệp công nghiệp ít nhất 05 đơn vị; Có ít nhất 01 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; Đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp; Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng; Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố;

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa; Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;

Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

Ngày 31/8/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình) với mục tiêu chung: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao NSCL, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình:

Giai đoạn 2021 – 2025: Tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) với tiêu chuẩn quốc tế (TCQT), tiêu chuẩn khu vực (TCKV) đạt khoảng 65%. Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia NSCL tại các bộ, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2026 – 2030: Tỷ lệ hài hòa của hệ thống TCVN với TCQT, TCKV đạt khoảng 70 – 75%. Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên gia NSCL, trong đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Giai đoạn 2021 – 2030: Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao NSCL hàng năm tăng từ 10 – 15%, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho doanh nghiệp tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-2020; có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao NSCL, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc. Tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực.