Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 14, 2019 | 11:40 - Lượt xem: 1376

Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động. Dự thảo Quy chuẩn này có các quy định kỹ thuật và phương pháp đo phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI). Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị đầu cuối (UE) và thiết bị phụ trợ liên quan hoạt động trong mạng thông tin di động.
Các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến cổng anten và phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị vô tuyến không thuộc phạm vi quy chuẩn này, mà sẽ được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm tương ứng để sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến.
Dự thảo này quy định các điều như sau:
1. Quy định chung
2. Quy định kỹ thuật
3. Quy định về quản lý
4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
5. Tổ chức thực hiện

Phụ lục A: (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi thoại; điểm ngắt thoại cho CDMA trái phổ trực tiếp
Phụ lục B: (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi truyền dữ liệu, tỷ lệ lỗi cho CDMA trái phổ trực tiếp
Phụ lục C: (Thông tin) Các loại thiết bị đầu cuối di động và phụ trợ
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 01/6/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/8/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 24/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/102415/Du-thao-Qui-chuan-ky-thuat-quocgia–de-lay-y-kien-gop-y-.html (item No.128)
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/138

Nguồn tbt.gov.vn