Lấy ý kiến về dự thảo quyết định ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 8, 2022 | 16:42 - Lượt xem: 1528

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định này trước khi ban hành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo quyết định.

Văn bản góp ý xin gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua Vụ Đo lường), số ́8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 024.37911632, địa chỉ email: bandoluong@tcvn.gov.vn trước ngày 20 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Công văn và nội dung dự thảo xem dưới đây: