Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật đối với hoạt động Tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 26, 2021 | 16:50 - Lượt xem: 2667

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 9 lĩnh vực bao gồm cả hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015 trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Ngày 18/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Phụ lục của Thông tư đã quy định chi tiết các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật. Để triển khai và thực hiện Thông tư này, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào các hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến đối với dự thảo nêu trên và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; bản mềm gửi theo địa chỉ email: qtc@qtc.gov.vn trước ngày 30/8/2021.

Xem Công văn CV 1971 BKHCN-TDC ve Du thao thong tu quy dinh dinh muc KTKT doi voi hoat dong tu van xay dung, ap dung htqlcl tại đây!

Xem tờ trình To trinh Du thao thong tu quy dinh dinh muc KTKT doi voi hoat dong tu van xay dung ap dung htqlcl tại đây!

Xem dự thảo thông tư Du thao thong tu quy dinh dinh muc KTKT doi voi hoat dong tu van xay dung ap dung htqlcl tại đây!

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TĐC