Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật cho hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực TCĐLCL

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 9, 2021 | 16:04 - Lượt xem: 1734

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ có hoạt động thông tin, truyền thông trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2020 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên (dự thảo Thông tư và các tài liệu liên quan đề nghị xem tại đường link https://www.most.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx) và gửi về cho Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội và email: thongtin-truyenthong@tcvn.gov.vn; toasoan@vietq.vn trước ngày 30/8/2021.

Xem Công văn xin ý kiến các Bộ, địa phương về DMKTKT tại đây!

Xem Tờ trình dự thảo Thông tư DMKT-KT tại đây!

Xem Dự thảo Thông tư DM KT-KT tại đây!

Trung tâm TT-TT