Lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 16, 2019 | 17:13 - Lượt xem: 1921

QCVN 2:2008/BKHCN là một trong những là văn bản quản lý chất lượng mũ bảo hiểm (MBH) chủ chốt nhất. Tuy nhiên, hiện nay nhiều văn bản quản lý, tài liệu tiêu chuẩn liên quan đã được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế và trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân liên quan về việc cần thiết soát xét QCVN 2:2008/BKHCN cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và yêu cầu quản lý, chính vì vậy dự thảo QCVN 2:2019/BKHCN ra đời thay thế QCVN 2:2008/BKHCN.

Thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc bắt buộc người tham gia giao thông trên mô tô, xe máy phải đội mũ bảo hiểm (MBH) kể từ ngày 15/12/2007, Chính phủ và các Bộ, ngành đã thực thi nhiều biện pháp quản lý chất lượng mũ bảo hiểm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng.
Nhiều văn bản quản lý về mũ bảo hiểm và các vấn đề có liên quan đã được các quan quản lý các cấp ban hành. Trong đó, QCVN 2:2008/BKHCN là một trong những là văn bản quản lý chất lượng MBH chủ chốt nhất. Tuy nhiên, hiện nay nhiều văn bản quản lý, tài liệu tiêu chuẩn liên quan đã được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế, đồng thời, trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân liên quan về việc cần thiết soát xét Quy chuẩn này sao cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và yêu cầu quản lý, Bộ KH&CN đã phê duyệt Kế hoạch soát xét QCVN 2:2008/BKHCN (Quyết định số 907/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 04 năm 2018 về việc triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018).

Theo đó, so sánh bố cục cho thấy QCVN 2:2008/BKHCN bao gồm 6 phần, 15 Điều, 1 Phụ lục, trong khi dự thảo QCVN 2:2019/BKHCN có bố cục bao gồm 5 phần, 20 Điều, 0 Phụ lục. 

Trên cơ sở quan điểm tiếp cận kết quả nghiên cứu của Hội TC&BVNTD và tổng hợp, xử lý ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan/tổ chức, chuyên gia có liên quan tại các cuộc họp tham vấn, hội thảo rộng rãi tại Hà nội và TP Hồ Chí Minh, cuộc họp với chuyên gia/đại diện các đơn vị/cơ quan quản lý về nội dung, ban soạn thảo QCVN đã hoàn thiện Dự thảo QCVN 2 2019/BKHCN.

Để hoàn thiện hơn nữa Dự thảo QCVN 2:2019/BKHCN, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy Bộ KH&CN đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo./.

Xem chi tiết tại đây Dự thảo QCVN 2:2019/BKHCN

Trương Vân