Lạng Sơn: Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quy trình sản xuất

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Hai 27, 2022 | 14:30 - Lượt xem: 467

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số; tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với doanh nghiệp công nghệ số và sản phẩm “Make in VietNam”. Góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo phù hợp điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2021-2025 phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất 2.000 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó có khoảng 20 doanh nghiệp công nghệ số có đủ năng lực phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 Phát triển doanh nghiệp công nghệ số góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 phấn đấu toàn tỉnh có thêm ít nhất 4.000 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó có khoảng 30 doanh nghiệp công nghệ số đủ năng lực triển khai phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các giải pháp, về chính sách cần xây dựng chính sách khuyến khích về phát triển doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường.

Đồng bộ triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2025.

Về phát triển doanh nghiệp: Định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số vào quản lý, quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm từ ứng dụng công nghệ số.

Tổ chức Diễn đàn về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ số trong nước tham gia hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phát triển nền tảng số dùng chung để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển sản phẩm số trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Khuyến khích doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin có kinh nghiệm, thương hiệu trên địa bàn tỉnh, chuyển hướng nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động phát triển các nền tảng số.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong tỉnh về phát triển doanh nghiệp công nghệ số; tuyên truyền chiến lược “Make in Viet Nam” để các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện tốt chiến lược này với hàm ý “Doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu từng bước làm chủ công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm chủ động trong sáng tạo dịch vụ, giải pháp mô hình kinh doanh mới”.

Tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội như: phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, văn hóa, giáo dục, tài nguyên và môi trường, tài chính, nông nghiệp; giúp quảng bá về tiềm năng, lợi thế môi trường của tỉnh Lạng Sơn cho các doanh nghiệp công nghệ số quan tâm đầu tư, hoạt động. Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, tạo động lực phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; tích cực sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh và Việt Nam trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối để chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

Linh Nhi