Kinh nghiệm xây dựng, áp dụng ISO/IEC 17025 tại Công ty TNHH Long Sơn

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 | 15:40 - Lượt xem: 250

Quá trình triển khai

Thực hiện nhiệm vụ “Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý Trung tâm Thử nghiệm ISO/IEC 17025 cho các doanh nghiệp của Việt Nam thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã hỗ trợ Trung tâm Thử nghiệm tính năng-ắc quy Eni-Florence Việt Nam (thuộc Công ty TNHH Long Sơn) xây dựng, áp dụng ISO/IEC 17025.

Mục tiêu chung là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kiểm soát và cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Mục tiêu cụ thể là xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thử nghiệm; Hỗ trợ xây dựng, áp dụng ISO/IEC 17025 phù hợp hoạt động của Công ty TNHH Long Sơn và đáp ứng yêu cầu để được công nhận bởi tổ chức công nhận độc lập, hợp pháp, có phạm vi công nhận được thừa nhận bởi ILAC/APAC; Quảng bá, chia sẻ kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng áp dụng cho các phòng thử nghiệm của doanh nghiệp khác.

Các nội dung triển khai chính tại Trung tâm Thử nghiệm tính năng-ắc quy Eni-Florence Việt Nam thuộc Công ty TNHH Long Sơn được chia làm 4 giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn 1: Các công việc chuẩn bị cho việc hướng dẫn xây dựng và áp dụng

– Xây dựng và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17025 đã được phê duyệt theo yêu cầu của dự án.

– Lập kế hoạch tổng thể về quá trình hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQL đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025 tại Trung tâm Thử nghiệm (chi tiết tại Phụ lục 1 – Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tại Trung tâm Thử nghiệm).

– Đánh giá, khảo sát nhiệm vụ về mặt quản lý, các hoạt động quản lý năng lực thử nghiệm thực tế tại Trung tâm Thử nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

– Triển khai công tác tổ chức nhân sự cho kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống:

+ Thành lập Ban Điều hành/Ban ISO, gồm đại diện các phòng ban, đơn vị (có hiểu biết về hoạt động thí nghiệm, năng lực của Trung tâm Thử nghiệm).

+ Cử Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thử nghiệm và quy định trách nhiệm và quyền hạn tương ứng của vị trí này.

Giai đoạn 2: Hướng dẫn xây dựng HTQL PTN theo ISO/IEC 17025:2017

– Đoàn chuyên gia tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng về năng lực hiện có của Trung tâm Thử nghiệm.

– Thực hiện các khóa đào tạo về tri thức của ISO/IEC 17025:2017 như khóa đào tạo Nhận thức chung, chuyên gia đánh giá nội bộ, tính Độ không đảm bảo đo, Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp cho lãnh đạo và cán bộ nhân viên phòng thử nghiệm.

– Tư vấn hướng dẫn hoàn thiện Điện – Điện tử cấu, hệ thống tài liệu đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 17025.

– Tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện nguồn lực cho Trung tâm Thử nghiệm về mặt nhân lực, trang thiết bị, phương pháp, Điện – Điện tử vật chất và điều kiện môi trường,… đáp ứng các yêu cầu ISO/IEC 17025.

Giai đoạn 3: Hướng dẫn áp dụng HTQL PTN theo ISO/IEC 17025:2017

– Hướng dẫn áp dụng tổng thể HTQL PTN đã được xây dựng và ban hành: Tài liệu sau khi ban hành được phổ biến áp dụng vào kiểm soát công việc thực tế. Từ việc áp dụng có thể phát hiện những điểm chưa hoàn thiện để cải tiến. Việc áp dụng phải kèm theo việc theo dõi, kiểm tra tính hiệu lực của văn bản.

– Đoàn chuyên gia hướng dẫn nhân sự của Trung tâm Thử nghiệm thực hiện cập nhật thông tin dạng văn bản theo các quy trình, thủ tục và phương pháp đã xây dựng.

– Đoàn chuyên gia tổ chức hướng dẫn Trung tâm Thử nghiệm thực hiện kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp, các biện pháp đảm bảo chất lượng của hoạt động thí nghiệm bao gồm:

+ Tính liên kết chuẩn và đảm bảo liên kết chuẩn;

+ Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp.

– Đoàn chuyên gia tổ chức hướng dẫn Trung tâm Thử nghiệm thực hiện tính độ không đảm bảo đo đối với từng phép đo theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017. Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương pháp thử và tính toán độ không đảm bảo đo phê duyệt phương pháp thử và tính toán độ không đảm bảo đo.

– Đoàn chuyên gia tổ chức hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tại đơn vị.

 Giai đoạn 4: Đánh giá công nhận

– Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đã tổ chức chào hành cạnh tranh để lựa chọn tổ chức đánh giá công nhận, hợp pháp là một bên ký kết ILAC/APAC MRA tiến hành đánh giá công nhận cho Trung tâm Thử nghiệm tính năng-ắc quy Eni-Florence Việt Nam.

– Đăng ký công nhận: Đoàn chuyên gia hướng dẫn Trung tâm Thử nghiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của tổ chức công nhận.

– Đoàn chuyên gia hướng dẫn Trung tâm Thử nghiệm thực hiện các công việc chuẩn bị đánh giá công nhận. Chuyên gia tư vấn có trách nhiệm theo dõi toàn bộ quá trình đánh giá của tổ chức công nhận tại Trung tâm Thử nghiệm.

– Khắc phục, cải tiến sau đánh giá: Đoàn chuyên gia hướng dẫn thực hiện hành động khắc phục, cải tiến và lập các báo cáo cần thiết sau đánh giá theo yêu cầu của tổ chức công nhận và theo dõi quá trình công nhận cho đến khi Trung tâm Thử nghiệm nhận được chứng chỉ công nhận.

Kết quả đạt được

Quá trình hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQL PTN theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Thử nghiệm tính năng-ắc quy Eni-Florence Việt Nam thuộc Công ty TNHH Long Sơn, đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được mục tiêu đề ra:

Quá trình hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQL tại Trung tâm Thử nghiệm được thực hiện đáp ứng mục tiêu và đảo bảo đúng trình tự, thủ tục, yêu cầu của nhiệm vụ đề ra. Ban lãnh đạo Công ty, Ban lãnh đạo Trung tâm Thử nghiệm và các thành viên thuộc Công ty TNHH Long Sơn đã nỗ lực hết mình trong việc xây dựng và áp dụng HTQL PTN theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017;

Thời gian triển khai nhiệm vụ theo đúng tiến độ đã đề ra; Các khóa đào tạo được thực hiện và cấp chứng chỉ; HTQL PTN được xây dựng và áp dụng theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 theo phạm vi đăng ký công nhận.

Trung tâm Thử nghiệm tính năng-ắc quy Eni-Florence Việt Nam thuộc Công ty TNHH Long Sơn đã được công nhận Trung tâm Thử nghiệm đạt ISO/IEC 17025:2017 theo số VALAS 088 bởi tổ chức công nhận có năng lực; Hệ thống quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 mang lại hiệu quả tích cực, tăng hiệu suất công việc, giảm thiểu rủi ro sai sót, gia tăng lợi ích về kinh tế và hình ảnh cho công ty.

Thuận lợi, khó khăn

Về mặt thuận lợi, lãnh đạo cam kết hỗ trợ nguồn lực cần thiết bao gồm: Điện – Điện tử sở hạ tầng sạch sẽ thông khí, trang thiết bị máy móc hiện đại, hóa chất vật tư đạt chuẩn, nhân sự đúng chuyên ngành trong lĩnh vực Điện – Điện tử để thực hiện yêu cầu mà nhiệm vụ đề ra. Công ty đã nghiêm chỉnh thực hiện những đối ứng của doanh nghiệp liên quan đến đề án: các chi phí tổ chức đào tạo, chi phí hiệu chuẩn thiết bị, chi phí đánh giá công nhận,… tạo điều kiện để đề án hoàn thành đúng tiến độ.

Trung tâm Thử nghiệm có tư cách pháp nhân và pháp lý, sơ đồ phân bố tổ chức rõ ràng, cán bộ hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn và vai trò đóng góp trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017. Trung tâm Thử nghiệm đã có phương án họp triển khai và phân công cán bộ hợp tác khi áp dụng HTQL PTN; Trung tâm thử nghiệm đã được Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam cấp Giấy công nhận cho 40 chỉ tiêu lĩnh vực Điện – Điện tử tháng 7/2022 nên có kinh nghiệm trong việc áp dụng hệ thống ISO/IEC 17025:2017 và triển khai thực hiện các phép thử;

Tất cả máy móc, thiết bị Công ty đều được theo dõi, bảo dưỡng định kỳ và được hiệu chuẩn bởi đơn vị có năng lực. Đáp ứng yêu cầu thử nghiệm của Công ty; Tất cả phương pháp thử đang được áp dụng tại Trung tâm Thử nghiệm là phương pháp tiêu chuẩn nên sẽ thuận lợi cho việc phê duyệt, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử.

Về mặt khó khăn, nhân sự đã có kinh nghiệm trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017. Tuy nhiên, việc xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử của một số chỉ tiêu vẫn còn gặp khó khăn. Các chỉ tiêu đăng ký với số lượng lớn (68 chỉ tiêu) trên nhiều loại hình sản phẩm nên việc theo dõi công tác thử nghiệm, phê duyệt đánh giá tay nghề thử nghiệm viên gặp khó khăn.

Kiến nghị

Nhằm giúp Trung tâm Thử nghiệm tính năng-ắc quy Eni-Florence Việt Nam thuộc Công ty TNHH Long Sơn hoàn thiện hơn trong hệ thống và duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý Trung tâm Thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, Đoàn tư vấn đưa ra một số khuyến nghị như sau:

Cần thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, tổ chức đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức; Xây dựng các Điện – Điện tử chế thưởng, khuyến khích cán bộ thuộc Trung tâm Thử nghiệm tuân thủ thực hành tốt các quy định trong Công ty; Đào tạo, thông báo và khi có sự sửa đổi quy trình; Xây dựng mục tiêu hằng năm và duy trì theo dõi đánh giá mức độ đáp ứng, hiệu quả đạt được mục tiêu; Thường xuyên theo dõi và kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình, quy định, thủ tục, yêu cầu pháp luật,… luôn cần có ghi chép và cập nhật.

La Văn Toàn