Kinh nghiệm áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại các địa phương

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 25, 2021 | 9:32 - Lượt xem: 1089

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho việc cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Hồ sơ của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học. Hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt, tạo lòng tin và sự hài lòng của người dân khi làm việc tại các đơn vị hành chính.

Điển hình trong giai đoạn 2014-2020, các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động hành chính nhà nước (HCNN) mang lại nhiều kết quả thiết thực. Công việc được tổ chức khoa học, góp phần đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực của cơ quan nhà nước.

Cho đến nay đã có 41/41 cơ quan cấp tỉnh công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 theo quy định (19 sở, ban, ngành tỉnh, 11 chi cục thuộc sở và 11 UBND huyện, thị xã, thành phố). 156/156 UBND xã, phường, thị trấn đã thực công bố HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 (đạt 100%). Đảm bảo đạt 100% cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, xã thực hiện công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo quy định từ năm 2020.

Qua thực hiện cho thấy, các cơ quan đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, kiểm soát tốt quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra trong đó đặc biệt ở cấp xã đã hiểu rõ hơn ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và cung cấp dịch vụ công.

Triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào các cơ quan HCNN tỉnh An Giang đã đạt được kết quả tốt, hệ thống văn bản, quy trình xử lý công việc của các cơ quan HCNN cơ bản đã được rà soát thường xuyên và kịp thời loại bỏ những văn bản, thủ tục hết hiệu lực, không hiệu quả. Các cơ quan đã áp dụng HTQLCL ISO TCVN 9001 phù hợp với văn bản pháp quy và chức năng nhiệm vụ của nhà nước đảm bảo minh bạch, khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, không rõ người, rõ việc; nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực làm việc và hiệu quả của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Một dẫn chứng khác, tại tỉnh Quảng Ninh, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đang được áp dụng tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã đã đem lại những hiệu quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. 

Áp dụng TCVN 9001:2015 vào hệ thống quản lý được coi là phương pháp giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Đây là công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho việc cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Hồ sơ của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học. Hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt, tạo lòng tin và sự hài lòng của người dân khi làm việc tại các đơn vị hành chính.

Tại TP Móng Cái, hầu hết TTHC sau khi UBND tỉnh công bố được thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình ISO, quy trình điện tử. Nhằm đảm bảo việc công bố, công khai TTHC theo quy định, đồng thời giải quyết cho tổ chức, công dân, thành phố chỉ đạo các xã, phường niêm yết công khai TTHC song song với việc xây dựng quy trình ISO và cài đặt trên hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu một cửa điện tử.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đã làm giảm đáng kể chồng chéo, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, đặc biệt là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích ngày càng nâng cao.

Nhiều TTHC được đơn giản hóa, cắt giảm, như: Kết hôn cắt giảm từ 15 ngày còn 13 ngày; nhận cha, mẹ cắt giảm 2 ngày; thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục cắt giảm từ 27 còn 20 ngày… Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã giúp các cơ quan nhà nước có nhận định về mô hình quản lý tại cơ quan đơn vị mình.

Qua đó, nhìn nhận lại một cách tổng quan về các hoạt động, kịp thời điều chỉnh trong quản lý, cũng như khắc phục hạn chế trong công tác triển khai nhiệm vụ liên quan đến giải quyết TTHC. Với ưu điểm là rõ người, rõ việc, rõ cách làm, việc giải quyết các TTHC đã được thực hiện một cách khoa học, bài bản hơn.

An Hạ