Kinh nghiệm áp dụng HTQLCL ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại Bình Định

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 12, 2021 | 0:27 - Lượt xem: 1585

Đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là 204 cơ quan.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Đến thời điểm hiện tại, tổng số quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là 204 quan. Trong đó, 21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 13 chi cục tương đương trực thuộc quan chuyên môn cấp tỉnh;  11 UBND cấp huyện; 11 phòng chuyên môn cấp huyện (Phòng Giáo dục Đào tạo): 11 quan và 148 UBND cấp xã.

Triển khai thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể. 

Sở KH&CN đã tổ chức triển khai kịp thời Quyết định số 19/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ bằng Kế hoạch triển khai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2650/UBND ngày 13/8/2014. Phổ biến, hướng dẫn các quy định được đảm bảo hoạt động kiểm tra, giám sát được duy trì theo kế hoạch hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt 

Hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan áp dụng HTQLCL được duy trì. Góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức về hiệu quả việc áp dụng HTQLCL trong quan, nhằm cung cấp dịch vụ hành chính cho tổ chức, công dân tốt hơn và đúng quy định pháp luật

Kiểm soát được phạm vi áp dụng, cập nhật văn bản quy phạm liên quan thủ tục hành chính vận hành trong HTQLCL tích hợp các quy định, ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho tổ chức, công dân tiếp cận giải quyết nhanh chóng, qua đó trách nhiệm của môi tổ chức nhân trong quan cung cấp dịch vụ hành chính cũng như thỏa mãn khách hàng ngày càng được xác định nâng cao

Đánh giá của nhiều quan, việc áp dụng HTQLCL đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Trách nhiệm của từng vị trí cán bộ, công chức được nâng cao do quy trình giải quyết thủ tục hành chính được xác định ràng về trách nhiệm, quyến hạn, cách làm, thời gian hoàn thành; Kiểm soát tài liệu, hồ sơ được nhất quan và cập nhật kịp, lưu trữ truy xuất nhanh chóng; Lãnh đạo kiểm soát được các quá trình thông qua các quy trình thống kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Chất lượng dịch vụ được cải tiến, thỏa mãn nhu cầu của tổ chức, công dân

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn những tồn tại, hạn chế như: một số quan xây dựng, áp dụng HTQLCL phạm vi áp dụng chưa gắn toàn bộ thủ tục hành chính nhiệm vụ của cơ quan, còn mang tính hình thức, do. hưởng đến hiệu lực hiệu quả của việc áp dụng, không phát huy được những 4 điểm của hệ thống quản vốn có của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001

Duy trì hiệu lực hệ thống sau khi đã công bố phù hợp, nhiều quan chưa thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu tiêu chuẩn quy định về áp dụng HTQLCL. Cụ thể như hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo hay cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính vận hành trong hệ thống,..

Hoạt động cải tiến gắn kết quy định liên quan đến HTQLCL nhiều quan chưa thực sự quan tâm như kiểm soát tài liệu Hệ thống vẫn sử dụng hình thức phe duyệt, kiểm soát bằng văn bản giấy truyền thống, chưa gắn cải cách thủ tục hành chính với quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính trong HTQLCL,...

Với mục tiêu không ngừng nâng cao sự thỏa mãn khách hàngtổ chức, công dân và cht lượngdịch vhành chính công tại các quan hành chính nhà nước, SKH&CN tỉnh Bình Định tiếp tục quán triệt Quyết định số 19/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các quan hành chính nhà nước, với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công thỏa mãn tổ chức, công dân. Đồng thời, điều chỉnh quan UBND , phường, thị trấn thuộc đối tượng phải xây dựng áp dụng HTQLCL trong Quyết định số 19/2014/QĐ TTg. thực tế địa phương tỉnh Bình Định cũng như các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai xây dựng, áp dụng

Duy trì hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn, kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, với mục tiêu nâng cao nhận thức và kiểm soát quá trình triển khai thực hiện HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước.