Kiên Giang: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 5, 2022 | 9:33 - Lượt xem: 565

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022, với mục tiêu nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã.

Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, áp dụng các giải pháp hữu ích,… Phấn đấu có ít nhất 20 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng.

UBND tỉnh Kiên Giang hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

UBND tỉnh xây dựng nhiều giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về giải pháp nâng cao năng suất chất lượng qua các hình thức như tổ chức hội nghị, đưa tin trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử… để tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình quốc gia, chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phổ biến, hướng dẫn các giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

Đào tạo đội ngũ chuyên gia về năng suất và chất lượng của địa phương, có khả năng triển khai thực hiện, đánh giá, kiểm tra hiệu quả việc thực hiện dự án cải tiến năng suất và chất lượng tại doanh nghiệp. Chọn doanh nghiệp tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng.

Ngoài ra còn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng: Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện các giải pháp thông qua dự án cải tiến năng suất và chất lượng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng cơ bản;

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh;

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dụng tiêu chuẩn cơ sở, phí thử nghiệm chất lượng hàng hóa để hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Bảo Linh (t/h)