Khánh Hòa: Khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ số

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 22, 2022 | 16:42 - Lượt xem: 447

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 5808/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu gồm: Đưa ngành công nghệ số trên địa bàn tỉnh trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có 05 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó, ít nhất 02 doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin trọng điểm phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh được đưa vào ứng dụng thực tế tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó, ít nhất có 05 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp sản phẩm, giải pháp phần mềm phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh được đưa vào ứng dụng thực tế trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác trên cả nước.

Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 05 doanh nghiệp công nghệ số.

Kế hoạch cũng định hướng triển khai tập trung xây dựng, phát triển các nhóm doanh nghiệp như: các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất; các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội; các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp về chính sách, phát triển doanh nghiệp và công tác tuyên truyền. Đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số, tạo sự đồng thuận, quan tâm đối với doanh nghiệp công nghệ số; đồng thời đổi mới nhận thức tư duy cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội; tích cực sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh và của Việt Nam trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, làm đầu mối chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số; tổng hợp các công nghệ số của doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu; tổng hợp nhu cầu ứng dụng sản phẩm công nghệ số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và công bố công khai trên cổng/trang thông tin điện tử; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về Chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch này đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp.

Giao các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chị thị số 05/CT-TTg và Kế hoạch này; tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý nhà nước nhằm góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm, ứng dụng.

An Hạ