Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Một 27, 2023 | 13:58 - Lượt xem: 361

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và cơ chế đẩy mạnh đo lường phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phát triển khoa học và công nghệ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

Tại Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 (điểm d khoản 2 Mục II, Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu), Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ xây dựng “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”.

Căn cứ tình hình triển khai Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 và cơ sở pháp lý nêu trên, việc tiếp tục xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030” là rất cần thiết, đồng thời là cơ sở pháp lý cho việc đầu tư đúng hướng và nâng cao hiệu quả hệ thống chuẩn đo lường quốc gia trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1498/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện năm 2023 trong đó Đề án “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hoàn thiện Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn đến năm 2035” giao trực tiếp Viện Đo lường Việt Nam thực hiện.

Ngày 26/8/2022 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-TĐC về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hoàn thiện Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn đến năm 2035” giao Viện Đo lường Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thuyết minh được duyệt.

Thực hiện nhiệm vụ được giao Viện Đo lường Việt Nam đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ đề án “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hoàn thiện Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia giai đoạn đến năm 2035” với mục tiêu phát triển hệ thống chuẩn đo lường theo hướng hiện đại, đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý nahf nước về đo lường trong giai đoạn mới, đảy mạnh hội nhập quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hang hóa, góp phần thúc đảy phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

Từ kết quả thực hiện đề án Viện Đo lường Việt Nam đã lập dự thảo tờ trình và Quyết định để Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030, theo tinh thần Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ.

Ngày 24 tháng 11 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1488/QĐ-TTg phê duyệt ‟Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030ˮ nội dung truy cập link https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/quyet-dinh-1488-qd-ttg-2023-ke-hoach-phat-trien-chuan-do-luong-quoc-gia-den-nam-2030-278604-d1.html.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ‟Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030ˮ đã định hướng và là cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương đầu tư chuẩn đo lường đảm bảo hợp lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia trong các năm tới, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường, đáp ứng nhu cầu phát triển của các bộ, ngành, địa phương.

                                                                            Chủ nhiệm nhiệm vụ

Ngô Thị Ngọc Hà