Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 6, 2023 | 9:46 - Lượt xem: 527

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó:

– Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

– Trình tự thực hiện là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

– Hồ sơ là những loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

– Yêu cầu, điều kiện là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể.

Công tác kiểm soát TTHC, bao gồm: công bố TTHC, công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, rà soát và đánh giá TTHC, vận hành và khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị… Cụ thể:

  1. Về công bố TTHC: phải được công bố dưới hình thức quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Thủ tục hành chính được công bố phải đúng thẩm quyền, theo quy trình chặt chẽ đảm bảo độ tin cậy, chính xác, đầy đủ, kịp thời và đúng thời hạn quy định. Quyết định công bố TTHC phải đảm bảo đầy đủ, chính xác nội dung quy định về thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành đúng thời hạn quy định.

  1. Về công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: các cơ quan sau phải thực hiện công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị gồm:

(i) Cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết;

(ii) Các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương phải thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết;

(iii) Cơ quan, tổ chức được cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện dịch vụ công công khai đầy đủ các thủ tục hành chính được ủy quyền.

  1. Về vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhập, đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.
  2. Về rà soát, đánh giá TTHC: định kỳ hàng năm hoặc theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết của cơ quan mình. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân mà chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc rà soát, đánh giá.

Từ các quy định trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BKHCN ngày 30/01/2023 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết xem tại đây: QĐ 54 BKHCN 

Vụ Pháp chế Thanh tra