Hưởng ứng phong trào tìm hiểu tấm gương “Dân vận khéo” và thực hiện “Năm dân vận chính quyền”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 24, 2018 | 11:27 - Lượt xem: 1328

Để phát động phong trào tìm hiểu tấm gương “Dân vận khéo” và thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, ngày 27/9/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành công văn số 2733/TĐC-TCCB, theo đó việc triển khai thực hiện thông qua các nội dung như học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, Tổng cục đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-TĐC ngày 09/11/2016 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động; ngoài ra căn cứ vào Quyết định số 3732/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 để triển khai thực hiện các công việc đảm bảo nội dung cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện phong trào tìm hiểu tấm gương “Dân vận khéo” theo kế hoạch số 1273- KH/BDVTW, ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương, cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” sẽ diễn ra với nội dung thông qua các tác phẩm báo chí, phát hiện, phản ánh một cách sinh động, trung thực, có sức truyền cảm về một tấm gương “Dân vận khéo” là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị…. ở các địa phương, cơ sở trên phạm vi cả nước.

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các tấm gương “Dân vận khéo”. Với ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 87 năm, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 – 15/10/2019); tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa – xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cả hệ thống chính trị về dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và công dân trong việc phát hiện, phản ánh, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong xã hội. Thông qua Cuộc thi, phát hiện các tấm gương điển hình “Dân vận khéo” để tổ chức gặp mặt, tuyên dương vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Năm 2018 với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận tập trung tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.