Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 21, 2017 | 8:24 - Lượt xem: 1360

Thực hiện Công văn số 282/BKHCN-TĐC ngày 08/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (Xem chi tiết).

Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2018 đảm bảo nội dung và tiến độ đã nêu trong Công văn.

Tổng cục không xem xét, tổng hợp kế hoạch đối với các nhiệm vụ của đơn vị thực hiện không đúng yêu cầu về nội dung và tiến độ quy định./.

(Vụ Kế hoạch Tài chính)