Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 và 03 năm 2020-2022

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng TưTháng Tư 17, 2019 | 14:27 - Lượt xem: 1338

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012; trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ KH&CN đã có Công văn số 269/BKHCN-KHTC hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020.

Theo đó, thực hiện Công văn số 853/BKHCN-VP ngày 28/3/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 và 03 năm 2020-2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 994 /TĐC-KHTC hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm 2020-2022.

Xem chi tiết tại đây CV269/BKHCN-KHTC

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, 03 năm 2020-2022