Hướng dẫn về việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 4, 2018 | 6:52 - Lượt xem: 2272

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 25/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 1907/BKHCN -TĐC  hướng dẫn về việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước như sau:

a) Đối với các tổ chức, chuyên gia, cơ sở đào tạo đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá, thẻ chuyên gia tư vấn, đánh giá  theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN được thực hiện hoạt động tư vấn đánh giá theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo thời hạn hiệu lực của giấy xác nhận, thẻ chuyên gia đã cấp.

b) Đối với các tổ chức, chuyên gia, cơ sở đào tạo đăng ký cấp mới giấy xác nhận: cập nhập, bổ sung kiến thức về phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho chuyên gia, giảng viên và đăng ký theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN

Xem chi tiết Công văn 1907/BKHCN -TĐC