Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 3, 2018 | 17:00 - Lượt xem: 7455

Ngày 25/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 3003/BKHCN-TĐC hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo đó, đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL: Nghiên cứu, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Nội dung và các bước xây dựng áp dụng HTQLCL thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và các Điều 5,6,7 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014.

Đối với các cơ quan, tổ chức chuyển đổi áp dụng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện theo nội dung sau: Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Đánh giá thực trạng áp dụng HTQLCL của cơ quan và tổ chức so với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Lập và phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Rà soát lại thành phần Ban chỉ đạo ISO; Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001;2015: Xây dựng và cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp; Phổ biến, hướng dẫn áp dụng, áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ; Thực hiện đánh giá nội bộ và hành động khắc phục, tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến HTQLCL; Người đứng đầu cơ quan tổ chức phải xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì cải tiến HTQLCL theo quy định.

Về  kinh phí thực hiện, đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Áp dụng theo nội dung chi và mức chi quy định cho đơn vị thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL lần đầu tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Đối với các cơ quan, tổ chức chuyển đổi áp dụng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện theo nội dung sau: Đối với hoạt động đào tạo để thực hiện việc chuyển đổi áp dụng tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đối với hoạt động liên quan đến đánh giá thực trạng, xây dựng và cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL:  áp dụng theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC. Nguồn kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng chuyển đổi HTQLCL trong dự toán Ngân sách được giao hằng năm của các cơ quan, tổ chức. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC

Về tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận, các tổ chức, chuyên gia đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá, thẻ chuyên gia tư vấn, đánh giá theo phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được thực hiện hoạt động tư vấn đánh gia theo phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận, thẻ chuyên gia đã cấp.

Xem toàn văn Công văn 3003